ஜீவனாம்சம் ரஷ்யாஒரு கட்டணம் செய்யப்பட்ட ஒரு முன்னாள் மனைவி மூலம் மற்ற இடைவெளிக்கு பிறகு கீழே தங்கள் திருமணம் நீதிமன்றம் பின்னர் முடிவு கட்டணம் இருக்க வேண்டும் என்று வழங்கப்பட்டது மாத மற்ற ஒரு அறிவிக்க வேண்டும் எந்த மாற்றங்கள் (வசிக்கும் இடத்தில்வேலை போன்றவை.) மற்றும் புதிய வருவாய். அவ்வாறு செய்ய தவறிய கொண்டு அவரை அவரது நீதிமன்றம் மற்றும் தீர்மானிக்கப்பட சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளது வெளிநாட்டு தொழில் முனைவோர் யார் தேடி ஒரு நல்ல வழக்கறிஞர் ரஷ்யா நம்பலாம்.

வக்கீல்கள் அவர்கள் கண்டுபிடிக்க வலைத்தளத்தில்.