வீட்டில் - ரஷ்யா வணிக இன்றுநிதி அமைச்சு மாஸ்கோ பார்த்தால் எந்த உடனடி தேவை தலையிட பத்திர சந்தை ஆதரவு ரஷியன் மாநில கடன்அது நம்பிக்கை இல்லை அமெரிக்க பொருளாதாரத் தடைகளை எதிராக மாஸ்கோ தவிர்க்க முடியாதவை. ஒரு மூத்த அமைச்சு அதிகாரி கூறினார். ராய்ட்டர்ஸ் படி. ரஷ்யா வணிக இன்று பின்வருமாறு வளர்ந்து வரும் வணிக போக்குகள் ரஷ்யா தொடர்பான பொருளியல். ஆற்றல். கட்டுமான. உற்பத்தி. விவசாயம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு. நாம் நீங்கள் ஊக்குவிக்க எங்களை தொடர்பு கொண்டு பயனுள்ள குறிப்புகள் குறிப்பிட்ட தலைப்புகளில் எந்த சுவாரசியமான இருக்கும் என்று பின்பற்றவும்.